top of page

 

Familiefonds

Officieel: Besloten fonds voor gemene rekening. Burgerlijk wetboek. Boek 3, titel 7.

Een familiefonds is een structuur voor het gezamenlijk houden van vermogen. 

Er kunnen verschillende redenen zijn om met een familiefonds vermogen over te dragen. Bijvoorbeeld:

  • Families met vermogen willen het vermogen bij elkaar houden en de volgende generaties vertrouwd maken met het beheer daarvan;

  • (Groot) ouders willen wel al vermogen overdragen naar de (klein) kinderen, maar zij willen er tegelijkertijd ook voor zorgen dat ze het nog niet kunnen consumeren. Ze houden de controle en het beheer over het vermogen;

  • Altijd besparing van erfbelasting en meestal ook besparing van belasting over sparen en beleggen (BOX3).

 

Enkele voorbeelden die illustreren wat u met een familiefonds kan bereiken.

  • Begin 2024 zijn er plannen van de staatssecretaris van financiën bekend gemaakt om vanaf 2027 de tarieven van de erf- en schenkbelasting te verhogen. Met een familiefonds zijn er mogelijkheden om (een deel van) uw vermogen hiertegen te beschermen;

  • U heeft vastgoed, en dat wilt u aan de kinderen overdragen zonder dat er overdrachtsbelasting verschuldigd is;

  • U heeft uw kinderen al eens een papieren schenking gegeven. Vanaf 2024 kan dat ongunstig uitpakken omdat de belastingheffing  in box 3 op een andere manier berekend wordt. Voor vorderingen (die het kind heeft op de ouder) is het forfaitaire rendement in 2024 circa 6,04% en voor schulden (die de ouder dan heeft op het kind) is dat circa 2,47%. (de percentages worden in 2025 definitief bekend gemaakt). Voor de familie levert dit een mismatch op. Bij een kapitaal van €300.000 is het nadeel op jaarbasis 36% x (6,04 - 2,47) x €300.000 = 3.856,-. Als de schuld door de ouders afgelost wordt, dan vervalt het nadeel. Als de ouders dat doen in de vorm van een familiefonds behouden ze de controle over het vermogen.

 

Hoe werkt een familiefonds

 

Bij een familiefonds wordt het over te dragen vermogen ingebracht in een fonds voor gemene rekening (FGR). Daarmee wordt een scheiding aangebracht tussen het juridische en het economische eigendom, en daarmee tussen de zeggenschap en het eigendom. Er zijn drie partijen: de participanten, de beheerder en de bewaarder.

Schematische voorstelling van het familiefonds met stichting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participanten zijn meestal de (groot) ouders en de (klein) kinderen, maar ook andere familieleden, en zelfs derden, kunnen dat zijn.

Afhankelijk van wat er ingebracht wordt in het familiefonds kunnen de ouders beheerder en bewaarder van het fonds zijn. Ook is het mogelijk dat er een stichting opgericht wordt die als beheerder en bewaarder optreedt. De ouders worden dan bestuurder van de stichting. In beide gevallen houden de ouders de controle over het vermogen.

In de statuten van het fonds wordt door een regeling in de opvolging van het bestuur  voorzien, waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt, ook na het overlijden van de (groot) ouders.

Het bestuur kan besluiten tot het uitkeren van contanten aan participanten, bijvoorbeeld als die belasting (die de ouders uitsparen) moeten betalen over het bezit van de participaties. Ook kan er bepaald worden dat een participant zijn/haar participaties kan inruilen voor contant geld bij een bepaalde leeftijd, of bij de aankoop van een huis, het aangaan van een huwelijk, etc.

Met behulp van een schenkingsplan kunnen de participaties belastingtechnisch gunstig overgedragen worden. Er zijn dan substantiële belastingbesparingen mogelijk.

Heeft u hier vragen over, maak dan een afspraak voor een vrijblijvende en duidelijke uitleg.

bottom of page